... Veilig sportklimaat – Firebirds Base- and Softball Club

Veilig sportklimaat


Firebirds wil zoveel mogelijk mensen zo plezierig mogelijk laten ballen. We bieden een
uitdagend teamspel, waarbij respect voor elkaar en een positief en veilig sportklimaat
onze normen zijn.
NOC*NSF en sportbonden hebben samen een actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’
opgesteld; de KNBSB is een campagne ‘Respect the Game’ gestart. Onze verenging heeft
hierin een eigen verantwoordelijkheid naar haar leden en naar ouders van jeugdleden.


Voor een veilig sportklimaat hebben we elkaar nodig, het is geen papieren werkelijkheid.
Een veilig sportklimaat draait om ons praktisch handelen. We moeten in de praktijk van
elkaar leren wat hierbij komt kijken. En leren door er over te praten, elkaar op tijd aan te
spreken als er iets mis dreigt te gaan of als er al iets mis is gegaan.


We hanteren de gedragscode voor trainers, coaches en teambegeleiders, de code van
de KNBSB (zie onderstaande link). We vragen hen om deze te onderschrijven. En we
vragen hen eenmaal per 3 jaar om een Verklaring Omtrent Gedrag, een zogeheten VOG.


Voor onze vereniging is er een persoon die aanspreekpunt is voor meldingen van
onveilige situaties en voor klachten. Een vertrouwenscontactpersoon die goed luistert
naar de betrokkenen en kan doorverwijzen naar gecertificeerde vertrouwenspersonen
van de KNBSB. Voor Firebirds is Mireille Muller (vcp.firebirds@gmail.com of 06-12989305)
voor onze vereniging deze contactpersoon.

Nog andere gedragscodes

Van scheidsrechters, van mensen die in onze verenging organisatorische
verantwoordelijkheden op zich nemen en van al onze spelers verwachten we dat zij
kennisnemen van de KNBSB-gedragscode die op hen betrekking heeft (zie de
onderstaande link). ‘Respect the game’ is er om samen een mooie sportbeleving mogelijk
te maken. Daarom attenderen we elkaar hier geregeld op.


Beleidsregels die onze vereniging hanteert voor een veilig sportklimaat

 1. Het bestuur van Firebirds neemt verantwoordelijkheid voor een veilige sportklimaat
  en waar nodig neemt het bestuur (beleids-)maatregelen om dit te borgen.
  Aanbevelingen van de KNBSB zijn hierin leidend (zie knbsb.nl/verenigingen/respect-
  the-game/); het bestuur maakt gebruik van de facilitering die de KNBSB biedt.
 2. Bestuursleden van Firebirds bevorderen in hun persoonlijke gedrag een open klimaat
  waarin we elkaar mogen aanspreken en voorop staat dat we van elkaar mogen leren.
 3. Trainers, coaches en teambegeleiders die op geregelde basis actief bezig zijn met een
  team van Firebirds onderschrijven de gedragscode die de KNBSB heeft opgesteld.
 4. Trainers, coaches en teambegeleiders die op geregelde basis actief zijn met een team
  van Firebirds overleggen eens in de drie jaar een Verklaring Omtrent Gedrag, die
  door het Ministerie van Justitie en Veiligheid is afgegeven.
 5. Bij de begeleiding van jeugdteams, in de zaal of op het veld, is het vier-volwassen-
  ogen-principe leidend. We vermijden de situatie dat slechts één volwassene bezig is
  bij een jeugdteam.
 6. Elk lid of aspirant-lid van Firebirds kan een persoonlijk ervaren klacht voorleggen aan
  de vertrouwens contactpersoon van Firebirds, die door het bestuur is aangesteld.
  Onze vertrouwenscontactpersoon luistert naar de klacht en kan betrokkene
  doorverwijzen naar een gecertificeerd vertrouwenspersoon van de KNBSB.
  Vragen of opmerkingen
  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
 7. Het bondsbureau van de KNBSB, telefoon (030) 751 36 50.
 8. De Vertrouwenscontactpersoon van de KNBSB: Annie Kerkhof,
  Telefoon (055) 355 19 83 óf Walter Wallé, telefoon (0223) 63 17 19.
 9. Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF:
  Telefoon (0900) 202 55 90 (€ 0,10 per minuut), kijk op
  www.vertrouwenspuntsport.nl of mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.
  Link naar de gedragscodes
  https://www.knbsb.nl/verenigingen/respect-the-game/gedragscodes/